LAPSIPERHEET EIVÄT SAA RIITTÄVÄSTI ARJEN TUKEA

TIEDOTE LAPSIRIKAS-HANKKEEN TEKEMÄSTÄ WEBROPOL-KYSELYSTÄ

Lapsirikas-hanke kehittää ja tuottaa Oulun ja Raahen seutukunnan alueella lapsiperheiden arjen tukea. Hanketta hallinnoi oululainen Auta Lasta ry ja rahoittaa STEA. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Oulun kaupungin ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Hanketta tukevat useat lapsiperhejärjestöt alueella.

Lapsirikas-hanke ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä toteuttivat yhteistyönä valtakunnallisen kyselyn lapsiperheiden vanhemmille. Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä ajalla 2.-22.10.2017. Kysely levitettiin sosiaalisessa mediassa ja siihen saatiin 2958 vastausta eri puolilta Suomea. Oulusta vastauksia tuli 403 ja Raahen seutukunnasta 201. Vastauksista kävi ilmi, että erityislapsia on 542 vastanneessa perheessä. Kyselystä on tehty vertaileva analyysi, jossa on nostettu valtakunnallisten tulosten rinnalle pohjois-Pohjanmaan, Oulun ja Raahen seutukunnan tulokset. Kyselyssä kartoitettiin lapsiperheiden avun tarvetta, kunnallisten ja kolmannen sektorin palveluiden toimivuutta sekä perheiden mahdollisuutta hankkia maksullista kotiapua. Vastauksista käy ilmi, että valtakunnallisesti tarkasteltuna Raahen seutukunnassa perheiden kokemukset palveluista ovat selkeästi paremmat kuin koko maassa.

Vastauksista käy ilmi, että lähes kaikki lapsiperheet tarvitsevat arkeensa lastenhoidollista apua. Tämän lisäksi vastauksista nousi esille tarve kodinhoidolliseen apuun, kasvatukselliseen ohjaukseen ja neuvontaan sekä apua parisuhteeseen. Perheet toivovat arkeen käytännön apua sekä arkea tukevia ihmisiä ympärilleen. Perheet kertovat, että he tarvitsevat myös taloudellista tukea elämäänsä.

Koko Suomen alueelta 63% kertoi saaneensa tarvitsemaansa apua. Vastaava luku oli Oulussa 50% ja Raahen seutukunnassa 65%. Perheet olivat saaneet apua kotipalvelusta lastenhoidollisiin ja kodinhoidollisiin töihin. Avoimissa kysymyksissä nousi esille, että apua oli saatu myös neuvolan ja perhetyön kautta. Vastaavasti apua ei oltu saatu mm. kodinhoidollisiin töihin ja lastenhoitoon. Perheet eivät olleet saaneet tukiperheitä ja tukihenkilöitä arjen tueksi. Myöskään kuljetusapua perheet eivät olleet saaneet lasten harrastuksiin ja esikoulukyydityksiin.

Hälyttävää aineistossa oli, että ainoastaan 37% vastanneista oli kokenut saaneensa apua riittävästi. Vastaava luku oli Oulun alueella vain 29% ja Raahen seutukunnassa 40%. Kysyttäessä perheiltä ovatko he saaneet apua riittävän pitkäaikaisesti vain 36% vastasi myöntävästi. Oulussa vastaava luku oli 18%, kun taas Raahen seutukunnassa 42 %.
Alueellisia eroja myös kunnallisen ja kolmannen sektorin toiminnassa oli koettu paljon. Perheiden taloudelliset mahdollisuudet maksullisen kotiavun hankkimiseen ovat heikot. Tämä vaikuttaa suoraan siihen, että perheet eivät pysty ottamaan vastaan kotipalvelua.

Perheet toivat esille sen, että he eivät tiedä riittävästi palveluista. Perheet kokevat, että heidän tarpeensa usein sivuutetaan ammattilaisten arvioissa. Perheet kokevat, että eivät tule kuulluiksi palveluissa.

’Kyselyn vastausten pohjalta voimme todeta, että kunnallinen kotipalvelu ja perheiden arjen tuki eivät tosiasiallisesti toimi tässä maassa, paikkakuntakohtaisia eroja tosin on. Aineiston tulosten perusteella voimme myös todeta, että perheet eivät tule kuulluiksi, heitä ei oteta todesta ja toiminta ei ole aidosti asiakaslähtöistä.

Kyselystä on saatavilla paikkakuntakohtaiset tulokset, joita voi tiedustella saana.savela@autalasta.fi

Yhteystiedot
Projektipäällikkö Anne-Maria Takkula/Oulu,anne-maria.takkula@autalasta.fi.p.0445628000
Projektisuunnittelija Saana Savela/Raahe, saana.savela@autalasta.fi, p.0445628012

Liite: Analyysi valtakunnallisesta kyselystä lapsiperheiden arjen tuesta (pdf)

Share This